Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Informácie o predávajúcom

Obchodné meno: Mgr. Zuzana Horváthová - Intipala
Sídlo: Honce 120, 049 32 Honce
Prevádzka: Šafárikova 20, 048 01 Rožňava,

osoba zodpovedná za prevádzku - Mgr. Zuzana Horváthová - INTIPALA


Mgr. Zuzana Horváthová - INTIPALA
IČO: 52 586 898
Nieje plátcom DPH

kontaktná e- mailová adresa: info. intipala@centrum.sk
tel. kontakt: 0918 11 54 92 - od: 10:00 do 16:00

vykonávanie ohlasovacej živnosti:
1.1
č. OŽP-Z/2019/008692-2
č. živnostenského registra 850-13654
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu - vznik živnostenského oprávnenia: 08.08. 2019

1. 2
č. OŽP-Z/2019/008692-2
č. živnostenského registra 850-13654
-Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 

Orgán dozoru:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Košický kraj je:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 


Všeobecné ustanovenia

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou
vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho.
Nákupy u predávajúceho môžu uskutočňovať  fyzické a právnické osoby, pokiaľ
sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. 

Objednávanie tovaru

1. Objednávky, podané prostredníctvom obchodu www.intipala.eu sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti v objednávkovom formulári.

2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky , kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom.  Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke predávajúceho.

Objednávky sa môžu zadať nasledovnými spôsobmi:

telefonicky, elektronicky alebo osobne

1. Pri tovare je uvedený čas dodania tovaru. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho - spotrebiteľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.  Kupujúci - spotrebiteľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom stornovať objednávku.

 2. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.

3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

4. Objednávka obsahuje:


* Meno, priezvisko a poštovú adresu kupujúceho pre doručenie tovaru
* Telefónne číslo, email kupujúceho
* Objednávací kód, veľkosť a počet kusov pre každú položku tovaru
* Dátum vystavenia objednávky

Objednávka pre právnické osoby obsahuje:


1. IČO a DIČ spoločnosti a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH
2. Kontaktnú osobu a telefón
3. Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
2. Objednávka prostredníctvom e- shopu je návrhom kúpnej zmluvy. 
3. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim. 


Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.intipala.eu a následne v objednávke kupujúceho.
2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.
Spôsob ďalšej komunikácie so spotrebiteľmi po odoslaní objednávky - osobne, tel. kontakt: 0918 11 54 92, e -mail: info.intipala@centrum.skPlatné ceny tovaru

sú uvedené pri jednotlivých položkách vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. 
Predávajúci dodá tovar za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode www.intipala.eu v čase objednania tovaru.Tovar, ktorý je skladom, zasielame do 48 hodín od potvrdenia objednávky.

Dodanie a prevzatie tovaru

Možné spôsoby dopravy tovaru:

- Slovenskou poštou, a.s.: dobierka - poštovné vo výške 2,95 € pri objednávke nad 100 € poštovné zdarma (platí pre SR)

- Slovenskou poštou, a.s.: doporučene - 2 € (platí pre SR)

- kuriérom GLS - poštovné vo výške 3,90 €

- osobne - náklady na dopravu 0 €

Možné spôsoby zaplatenia tovaru:

dobierka, bezhotovostne, osobneOdstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe.

http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Tlačivo na stiahnutie: odstupenie-od-zmluvy.doc

3. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí službyalebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3zákon č. 102/2014 Z. z

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa zákona 102/2014 Z.z. § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

 

4. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy zašlite na adresu predávajúceho ( Ľuboslav Ivančo, Rožňavská 181, 049 21 Betliar)  za týchto podmienok:

- tovar odporúčame zaslať doporučene, (Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie).

 

5. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim - spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov v maloobchode alebo 12 mesiacov vo veľkoobchode odo dňa zakúpenia.

3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
4. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
5. Pre uznanie reklamácie je odporúčame zaslať kópiu daňového dokladu.

Podmienky uplatnenia reklamácie a Reklamačný poriadok na nachádza tu: /REKLAMAČNÝ PORIADOK/ http://www.intipala.eu/inti/7-REKLAMACNY-PORIADOK

 

 

Alternatívne riešenie sporov

(1)    Akékoľvek svoje práva a nároky si môže zákazník voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči zákazníkom môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

(2)    Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

(3)    Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

(4)    V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu info.intipala@centrum.sk resp. písomne na našej adrese: Mgr. Zuzana Horváthová - INTIPALA, Honce 120.

 Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
2. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným neoprávneným subjektom.Záverečné ustanovenia

1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 02. 01. 2020
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok".

V Rožňave dňa 02.01. 2020

kontakt: intipala@azet.sk, 0918 11 54 92

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk